นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ
บริษัท ดินสอ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด


บริษัท ดินสอ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
(ซึ่งต่อไปจะแทนชื่อด้วย “ดินสอแอดเวอร์ไทซิ่ง”) ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ dinsoradvertising.com ดังนี้

1 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 • เพื่อความสะดวกในการให้บริการ แก่ผู้ใช้บริการ
  ทุกท่านที่แวะมายังเว็บไซต์ dinsoradvertising.com  ทางเว็บไซต์จึงได้จัดทำแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลความต้องการของท่าน เพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้
  เช่น อีเมล  ชื่อ ที่อยู่หรือที่ทำงาน  เขตไปรษณีย์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ในกรณีที่ท่านสมัคร เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดินสอแอดเวอร์ไทซิ่ง
  จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติมได้แก่ เพศ อายุ สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ
  ความสนใจ และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย
 • นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการ
  ปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ
  ดินสอแอดเวอร์ไทซิ่งจึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติมด้วย ได้แก่
  หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรม
  ค้นผ่าน(Browser Type) โดเมนเนม
  (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page)
  ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (ReferringWebsite Addresses)
 • ดินสอแอดเวอร์ไทซิ่ง ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้
  ดินสอแอดเวอร์ไทซิ่งไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ
  หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

2 การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ดินสอแอดเวอร์ไทซิ่งจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูล
  ข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่าน
  ในกิจการหรือกิจกรรมของดินสอแอดเวอร์ไทซิ่ง
  เท่านั้น
 • ดินสอแอดเวอร์ไทซิ่งขอรับรองว่า จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ดินสอแอดเวอร์ไทซิ่งได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
 • ในกรณีที่ดินสอแอดเวอร์ไทซิ่งได้ว่าจ้าง
  หน่วยงานอื่น เพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์
  การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ
  ดินสอแอดเวอร์ไทซิ่งเป็นต้น ดินสอแอดเวอร์ไทซิ่งจะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการ
  ดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้
  มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของดินสอแอดเวอร์ไทซิ่ง

3 สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน


เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านๆ มีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ
จากดินสอแอดเวอร์ไทซิ่งก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านแจ้งความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ดินสอแอดเวอร์ไทซิ่งทราบมาที่อีเมล info@dinsoradvertising.com

4 การรักษาความปลอดภัยสำหรับ
ข้อมูลส่วนบุคคล


เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดินสอแอดเวอร์ไทซิ่ง จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือ
ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและ
ความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น ดินสอแอดเวอร์ไทซิ่งจึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้
Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น

 

5 การใช้คุกกี้ (Cookies)


“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ ดินสอแอดเวอร์ไทซิ่งส่งไปยังโปรแกรม
ค้นผ่านเว็บไซต์(Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการ
ติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ dinsoradvertising.com สามารถบันทึกหรือ
จดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้”นั้นทำงานอีกต่อไป 
หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบาย
ในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์
ที่ท่านแวะ หรือเยี่ยมชม หรือท่อง  ทั้งนี้ ดินสอแอดเวอร์ไทซิ่ง
จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของดินสอแอดเวอร์ไทซิ่ง เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของดินสอแอดเวอร์ไทซิ่งต่อไป


6 การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว


ดินสอแอดเวอร์ไทซิ่งอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น
ดินสอแอดเวอร์ไทซิ่งจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบาย
ความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ dinsoradvertising.com


7 การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัว
และการติดต่อกับ ดินสอแอดเวอร์ไทซิ่ง


ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ดินสอแอดเวอร์ไทซิ่งยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ ดินสอแอดเวอร์ไทซิ่งต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับดินสอแอดเวอร์ไทซิ่งตามที่อยู่ที่ปรากฏ
ข้างล่างนี้


บริษัท ดินสอ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
559 อาคาร รสา มินิพลาซ่า ชั้น 2 P2-1, P2-2
ซอยพหลโยธิน 19 ถนนพหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900


โทรศัพท์            02 047 2351, 02 047 2352
อีเมล                 info@dinsoradvertising.com
เว็บไซต์              www.dinsoradvertising.com
เวลาทำการ         จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.