ดินสอแอดเวอร์ไทซิ่ง เริ่มธุรกิจในปี 2543
จากความมุ่งมั่นของผู้ก่อตั้งที่ต้องการสร้าง
ความแตกต่างของงานออกแบบ เราจึงเป็น
ทีมงานที่หลงใหลสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบ
ที่หลากหลาย...


เรามีความมุ่งมั่นในการสรรค์สร้างงานออกแบบที่ผสาน
แนวคิดด้านการตลาด ทั้งในงานด้านธุรกิจออนไลน์
และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ


เริ่มจากศึกษาความต้องการของลูกค้าและเสริมสร้างวิสัยทัศน์
ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการสื่อสารและความเข้าใจในจุดมุ่งหมาย
เดียวกัน กลายเป็นผลงานที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็น
ที่พอใจสูงสุด

เราร่วมแบ่งปันและรับผิดชอบต่อสังคม


นอกจากการดำเนินธุรกิจที่เราภูมิใจแล้ว พันธกิจของเราที่
สำคัญอีกข้อคือ การแบ่งปันและช่วยเหลือสังคม โดยให้การ
สนับสนุนกิจกรรมของเยาวชน คณะบุคคล องค์กร หรือ
หน่วยงานที่ต้องการทำประโยชน์ให้แก่สังคม เพื่อเป็นการ
ตอบแทนและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอีกทางหนึ่ง